FORMAs Pusselbitar 2017-12-18T11:10:56+00:00

FORMAs Pusselbitar

För att tillvarata varje barns förutsättning, erfarenhet och intresse är vårt arbetssätt uppdelat i sex pedagogiska pusselbitar. Tillsammans skapar dem förutsättningar för en trygg, integrerande och jämställd pedagogisk omsorg. Vårt mål är att erbjuda en pedagogisk omsorg som stimulerar alla barns utveckling och fortsatta lust att lära.

SPRÅKUTVECKLING

Språkutveckling och lärande hänger samman med individens identitetsutveckling. Dagbarnvårdarens attityd till läs-, skriv- och talutveckling påverkar det enskilda barnets språkutveckling. Genom att läsa för och uppmuntra barnens egna läs- och skrivinitiativ bidrar dagbarnvårdaren till barnens språkutveckling. Tillsammans i barngruppen sjunger, rimmar och lär vi oss ramsor vilket också bidrar till språkutvecklingen.

MOTORIK

Dagbarnvårdaren stödjer barnet genom att erbjuda fler olika motoriska aktiviteter. Barnen får chanser till motoriska erfarenheter och utveckling. Arbetet med både fin- och grovmotorik sker dagligen och är en del av den både den fria och styrda leken. Vi anpassar olika motoriska aktiviteter efter varje barns förutsättning och behov.

LEK OCH SKAPANDE

Lek och skapande är roligt och lustfyllt. I leken tränas barnens sociala förmåga, nya erfarenheter görs och färska idéer kan provas. Dagbarnvårdaren ger barnen utrymme för både fri, styrd lek och skapande. Miljön ska inbjuda barnen till lek och material ska finnas tillgängligt för att skapa nyfikenhet. Det är viktigt att barns intresse och lek ligger som grund för ett projekt. Genom att sedan kunna dokumentera barnens lek, kommunikation, konfliktlösning, skapande och konstruktioner blir man som pedagog mer lyhörd och respektfull för de kunskaper och kreativitet som barnen besitter.

SJÄLVKÄNSLA OCH TRYGGHET

Dagbarnvårdarens uppgift är att skapa en trygg och förutsägbar dag för barnen. Att stärka och stötta varje enskilt barn såväl som barngruppen på vägen till att bli starka, självständiga individer med bra självkänsla. Varje barn är unik och ska få möjligheten att utveckla sin självkänsla i sin egna takt med tryggt stöd från dagbarnvårdaren.

SAMSPEL

Varje pedagogisk omsorg skall ha tydlig struktur där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över den dagliga verksamheten. I barngruppen lär sig barnen de sociala regler som styr vårt samspel och vår kommunikation, exempelvis att lyssna till den andre talat färdigt. Bra samspel och goda relationer förebygger i förlängningen diskriminering och kränkande behandling. För att uppnå detta arbetar dagbarnvårdaren aktivt med samspelet mellan barnen, såväl som samspelet mellan barn och vuxen.

KONFLIKTLÖSNING

Konflikter utvecklar individen och är en möjlighet till ökad respekt och förståelse för olikheter. Tydlighet och ordningsregler ger förutsägbarhet och trygghet vilket är en god förutsättning för att förekomma konflikter. Vissa ordningsregler är absoluta och vissa beslutas i samspel mellan vuxen och barn.

Om oss

FORMA är en pedagogisk omsorg som erbjuder små barngrupper i hemmiljö, en trygg omsorg som stimulerar varje barns utveckling och fortsatta lust att lära.
Vi har hög ambition att ta tillvara på mångfald och att ge barn förutsättningar för grundläggande respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Kontakt

FORMA UTBILDNING

BOX 3135
350 43 Växjö

Tel: 0767766672
Mail: info@formautbildning.se