IT Policy 2018-11-08T16:47:59+00:00

IT Policy

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att FORMA Utbildning AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

FORMA Utbildning AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av FORMA Utbildning AB minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Befattningen pedagogchef är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

Pedagogchefen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Pedagogchefen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Pedagogchefen sköter implementeringen av denna policy.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Underlaget GDPR Identifiering
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska hanteras enligt rutinen för personuppgiftsincidenter.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.